Läheteohje kuntoutukseen

      OHJE OMA VÄYLÄ -KUNTOUTUKSEEN

Oma väylä on Kelan neuropsykiatrinen kehittämishanke, jossa ProNeuron on yksi viidestä palveluntuottajasta.

Kuntoutuksen kohderyhmä

OMA VÄYLÄ –neuropsykiatrinen kuntoutus on tarkoitettu 18-35-vuotiaille henkilöille, jolla on diagnosoitu korkeatasoinen autismin kirjon häiriö (F84.5 Aspergerin oireyhtymä), aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö (F90 ADHD / ADD), määrittelemätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö (F84.8) ja/tai muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö (F84.9), ja heillä on neuropsykiatriseen oirekuvaan liittyen vaikeuksia opintojensa käynnistämisessä, niissä etenemisessä ja / tai työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä, sekä he tarvitsevat tukea arjen taitojen ja sosiaalisten taitojen kohentamiseksi. Kuntoutusmalli on yksilö- ja ryhmämuotoinen, jossa kuntoutujan yksilölliset tavoitteet huomioiden kuntoutuksella pyritään ensisijaisesti edistämään kuntoutujan opiskelu- ja työelämävalmiuksia, sekä sosiaalisia taitoja ja arjenhallinnan taitoja.

Kuntoutujalla voi olla diagnosoituna samanaikainen psykiatrinen häiriö, jonka tarpeenmukaisesta hoidosta on huolehdittu asianmukaisesti. Kuntoutukseen ei voida lähettää henkilöä, jolla on todettu kehitysvamma, hoitamaton päihdeongelma tai joiden neuropsykiatrinen oireyhtymä ei ole kehityksellinen.

Kuntoutusjakson aikataulu

Oma väylä -kuntoutuspalvelut toteutuvat avomuotoisina yksilö- ja ryhmäkäynteinä vuosina 2015–2017 alkaen maaliskuussa 2015. Yksittäisen kuntoutujan kuntoutuksen kesto on 1,5 vuotta.

Läheteohje

ProNeuronin moniammatillinen kuntoutustyöryhmä konsultoipuhelimitse tai sähköpostitse lähetteen tekevää hoitoryhmää sekä osallistuu tarvittaessa hoito- ja verkostokokoukseen ennen mahdollista kuntoutusohjausta.

Kuntoutuja hakeutuu kuntoutukseen KELAn kuntoutushakemuksella (KU131), jonka liitteeksi tarvitaan enintään viimeisen vuoden aikana laadittu lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelman / B-lausunnon laatii kuntoutujan hoidosta vastaava terveydenhuollon yksikkö (julkinen ja yksityinen sektori). Lisäksi kuntoutushakemukseen tulee liittää erikoissairaanhoidossa tehty, enintään 2 vuotta vanha lausunto neuropsykologin tai psykologin tutkimuksista. Mikäli kuntoutujalle ei ole tehty viimeisen 2 vuoden aikana neuropsykologista tai psykologista tutkimusta, ja lähettävä taholla ei ole mahdollisuutta tutkimuksen toteuttamiseen, voidaan tutkimus toteuttaa KELAn toimeksiantona ProNeuronin neuropsykologin alkuarviona kuntoutukselle.

Lähettävän tahon arvio kuntoutuksen soveltuvuudesta

Lääkäri arvioi kuntoutussuunnitelmassa / B -lausunnossa kuntoutuksen tarpeen, sekä kuntoutujan soveltuvuuden kuntoutukseen.

Kuntoutujalla tulee olla riittävä toimintakyky ja realistiset mahdollisuudet opiskeluun tai työelämään. Lähettävä taho arvioi kuntoutuksen oikea-aikaisuuden ja sen, onko kuntoutuja motivoitunut ja kykeneekö hän sitoutumaan kuntoutukseen. Koska kuntoutus on osittain ryhmämuotoista, lähettävä taho arvioi myös kuntoutujan kykyä toimia ryhmässä.

Kuntoutussuunnitelmaan / lääkärinlausuntoon laitetaan seuraavat tiedot:

  • diagnoosi(t), diagnoosin teon ajankohta ja tekopaikka
  • selvitys neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvistä hoidoista ja lääkityksistä
  • kuvaus neuropsykiatristen oireiden vaikutuksesta kuntoutujan vuorovaikutukseen, työ tai opiskelukykyyn sekä tieto mahdollisista työkyvyttömyysjaksoista
  • kuvaus kuntoutustarpeesta, kuntoutujan kanssa yhdessä asetetut kuntoutuksen tavoitteet sekä kuvaus mahdollisen aikaisemman kuntoutuksen tuloksellisuudesta
  • kuvaus tutkimushavainnoista ja käytettyjen liitännäisoireita arvioivien oiremittareiden tuloksista (esim. Audit, DEPS, BDI 21)
  • selvitys mahdollisista muista sairauksista, elämäntilanteen vaikeuksista sekä arvio mahdollisesta päihteiden käytöstä
  • arvio läheisten tiedon ja tuen tarpeesta liittyen kuntoutujan oireyhtymään

Lausunnosta tulee ilmetä hoitovastuussa oleva terveydenhuollon yksikkö, lääkäri ja näiden yhteystiedot.

Kuntoutushakemus ja sen liitteet

  • Kelan kuntoutushakemuslomakkeen KU131 (kuntoutuja täyttää)
  • lääkärin B-lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma
  • erikoissairaanhoidossa 2 vuoden sisällä tehdyn psykologin tai neuropsykologin tutkimuksen lausunto

Hakemus liitteineen toimitetaan Kelan toimistoon.

ProNeuronin Oma väylä - työryhmä:

Jani Kjäll, kuntoutuskoordinaattori

Anna-Mari Andersson, markkinointi- ja verkostoyhteistyökoordinaattori  

Anne Avellan, ProNeuronin Oma väylä- hankevastaava
puh 0400 998 791,omavayla@proneuron.fi

www.proneuron.fi

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite