Lapset

Pienen autistisen lapsen ja vanhemman ryhmä

Ryhmä on tarkoitettu juuri diagnoosin saaneille tai kuntoutuksen alkuvaiheessa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Ryhmän tavoitteena on tukea vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, yhdessä toimimista ja oppimista keskittymällä autistiselle lapselle vaikeisiin kehityksen osa-alueisiin kuten kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoihin, jaettuun tarkkaavuuteen, jäljittelytaitoihin ja leikkitaitoihin.

Ryhmä lisää vanhemman tietoa autismista, valmiuksia tukea lapsensa kehitystä ja antaa mahdollisuuden vertaistukeen. Ryhmä perustuu tutkittuihin autismikuntoutuksen menetelmiin ja se tukee lapsen kokonaiskuntoutusta. Ryhmää ohjaa puheterapeutti ja neuropsykologi. Ryhmä kokoontuu kuusi käyntikertaa á 90 minuuttia. Ryhmäkuntoutukseen sisältyy kotitehtäviä, joiden tarkoituksena on harjoitella ryhmässä opeteltuja taitoja arjessa. Perheelle annetaan kotiharjoitteluun soveltuvaa materiaalia, jonka perhe saa omaksi jatkotyöskentelyä varten.

 

Sosiaalisten taitojen, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen -ryhmiä  (Pro-SosITO) eri ikäisille 5-7v., 7-9v., 9-11v., 11-13v.

Ryhmät on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten perustaitojen omaksumisessa kuten jaetussa tarkkaavuudessa, tunteiden tunnistamisessa ja eläytymiskykytaidoissa, ns. mielen teorian kehittymisessä. Vuorovaikutustaitojen vahvistaminen varhaisvaiheessa tukee sosiaalisten taitojen oppimista myöhemmissä ikävaiheissa. Kuntoutuksen painotusalueet mietitään tarkemmin ryhmäläisten kehittämisen kohteet huomioiden.

Ryhmät soveltuvat lapsille, joilla on todettu Aspergerin oireyhtymä tai samankaltaisia vaikeuksia sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä kommunikaation alueilla. Vanhempien tapaamiset ja ohjaus ovat keskein osa kuntoutusprosessia.

Ryhmän kuntoutusohjelmissa hyödynnetään monipuolisesti uusinta tutkimus- ja menetelmätietoa autismin kirjon häiriöistä. Ryhmää ohjaavat puheterapeutit, psykologit ja neuropsykologit.


Sosiaalisen kommunikaation (Pro-SosiKom) -ryhmiä eri ikäisille 5-7 v., 7-9 v., 9-11 v., 11-13v. (KELA)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla on vaikeuksia kielellisissä taidoissa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen alueella. Ryhmässä tuetaan sosiaalisten taitojen sekä kontakti- ja kommunikaatiovalmiuksien ja -taitojen kehittymistä.Harjoitukset suunnitellaan ryhmäläisten tarpeiden mukaisesti ja lapsen yksilölliset kuntoutustavoitteet huomioiden.

Ryhmät on suunnattu lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehityshäiriö, laaja-alainen kehitysviive, kehityshäiriö tai autismin kirjon häiriö. Ryhmässä harjoitellaan monipuolisesti eri kielellisiä osa-alueita painottaen sosiaalisen kommunikaation taitoja (pragmatiikan kuntoutus). Kuntoutuksen painotusalueet mietitään tarkemmin ryhmäläisten kehittämisen kohteet huomioiden.
Kielellis-kommunikatiivisten osa-alueiden lisäksi kuntoutuksessa tuetaan ryhmässä toimimisen taitoja, koululaisen työskentelytaitoja, keskittymistä yhteiseen tekemiseen, yhteisten sääntöjen noudattamista. Vanhempien tapaamiset ja ohjaus ovat keskeinen osa kuntoutusprosessia. Ryhmä on kahden puheterapeutin ohjaama ja se on tarkoitettu ensisijaisesti Kelan vaikeavammaisille.

 

Oppimaan -ryhmä

Ryhmässä harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen ja sujuvoitumiseen. Näitä taitoja ovat esim.  kuulonvaraisen hahmottamisen -ja muistin harjoitteet,  erilaiset kielellisen tietoisuuden harjoitukset , nimeämisen ja kerronnan taidot.  Lisäksi harjoitellaan tehtävätyöskentelyä kuten tehtävien aloittamista ja loppuunsaattamista, tehtävästä toiseen siirtymistä. Ryhmiä voidaan muodostaa esikouluikäisistä ala-asteikäisille.
Ryhmää ohjaa neuropsykologi ja puheterapeutti tai kaksi puheterapeuttia. Ryhmä kokoontuu jokatoinen viikko.

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan kesän 2012 intensiivikurssin sisältöä

Valmentavat Oppimaan -kesäkurssit 2012

 

Kuvin tuettu leikkiryhmä (KUTTU)

Ryhmä on tarkoitettu lapsille, joilla leikin alueella viivettä. Kuvin tuetussa leikissä käytetään kuvia leluina ja kommunikaatiovälineinä. Tarkoituksena on saada lapset oivaltamaan kuvien käytön mielekkyys vuorovaikutuksessa. Menetelmä soveltuu sekä leikin, vuorovaikutuksen, kielenkehityksen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite