Monimuotoryhmäterapia puheterapia+neuropsykologinen kuntoutus

Sosiaalisen kommunikaatio, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutus

Ryhmän yleisenä tavoitteena on vastavuoroisen kommunikaatiotaitojen vahvistaminen kuten jaetun tarkkaavuuden, vuorottelun, katseen ja eleiden käytön ymmärtäminen ja niiden käytön tukeminen vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteena on tukea kommunikaatioaloitteiden tekemistä ikätovereille, tukea muiden kuuntelemisen taitoa ja oman vuoron odottamisen onnistumista. Keskeisenä teemana on tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen säätelytaitojen tukeminen. Ryhmässä tuetaan myös tunnetaitojen kehittymistä: tunteiden tunnistamista, ilmaisemista sekä tunteiden säätelyä. Ryhmäläisten kanssa opetellaan kaveritaitoja sekä tuetaan mielen teorian kehittymistä (toisen näkökulman, ajatusten ja tunteiden ymmärtämistä). Itsetuntemusta, omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostamista harjoitellaan koko ryhmäkuntoutusjakson ajan. Kuvia käytetään paljon kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen tukena.

Harjoitukset suunnitellaan ryhmäläisten tarpeiden mukaisesti ja lapsen yksilölliset kuntoutustavoitteet huomioiden.

Vanhempien tapaamiset ja ohjaus ovat keskeinen osa kuntoutusprosessia. Yhteistyö päiväkodin  ja koulun kanssa toteutuu osana kuntoutusprosessia.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite