Ohjeita hakemiseen

Ohje ProNeuronin ryhmäkuntoutukseen hakeutumiseen

TÄRKEITÄ HUOMIOTA B-lausuntoon ja lähettävän terapeutin lausuntoon

Proneuronissa on erilaisia ryhmäkuntoutusmuotoja:

1)   monimuotoryhmäkuntoutus (neuropsykologi+puheterapeutti, neuropsykologi+toimintaterapeutti, neuropsykologi+psykoterapeutti)

2)   neuropsykologinen ryhmäkuntoutus

3)   psykoterapeuttinen ryhmäkuntoutus

 

KELAN TUKEMAT TERAPIAT

MONIMUOTOINEN JA NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS, VAATIVA KUNTOUTUS

Vuoden kuntoutussuositus on ”25x90min monimuotoryhmäterapiaa tai neuropsykologista ryhmäkuntoutusta sisältäen vanhempien ohjauksen”. Mikäli ohjauskäynnit eritellään hylkää KELA ne, sillä avoterapiastandardissa mainitaan (kts. Liite 1.), että ryhmäterapiassa yksilö- ja vanhempien ohjaus on aina osana ryhmäkuntoutuspäätöstä, kuitenkin enintään ¼ haetuista ryhmäkuntoutuskäynneistä. Ryhmäterapiakäynnit toteutuvat ProNeuronissa 90min mittaisina ja yksilö- ja vanhempien ohjauskäynnit 60min mittaisina. KELA standardin mukaan ryhmäterapiakäynnit voivat olla 60-90min mittaisia.

Jos kyseessä on kahden terapeutin antama kuntoutusmuoto (monimuotoryhmäterapia) tavoitteissa on hyvä olla molempiin terapioihin liittyviä tavoitteita. Tavoitteet voivat kommunikaation lisäksi liittyvä esim. tunnetaitoihin, tarkkaavuuden- ja toiminnanohjauksen osa-alueisiin, mielenteoriaan, ns. kaveritaitoihin, sosiaaliseen havaitsemiseen jne.

Perusteluksi monimuotokuntoutukselle voi käyttää esim. lausetta "Kahden asiantuntijan antama kuntoutus, on tarpeen kuntoutuksen laajojen ja moninaisten tavoitteiden vuoksi" ja suosituksessa ”Suositellaan ryhmäterapiaa vuodeksi 25x90min sisältäen vanhempien ohjauksen”.

Osa ryhmäkäynneistä voidaan toteuttaa Kelan standardin mukaan yksilö- tai vanhempien ohjauskäynteinä. Kelan standardi mahdollistaa myös automaattisesti verkostokäynnit HOJKS (päiväkodin tai koulun kuntoutuspalaveriin osallistuminen) ja ARKI (esim. käynti asiakkaan arjen tilanteessa päiväkodissa tai koulussa). KUSU verkostokäynti mahdollistaa kuntouttavan terapeutin osallistumisen lähettävän tahon kanssa tehtävään kuntoutussuunnitelmaan.

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus on suunnattu kognitiivisesti parempi tasoisille ja joilla ei ole laajempaa kielellistä erityisvaikeutta kuten monimuotoryhmäkuntoutuksen asiakkailla. Jos olet epävarma kumpaan kuntoutusmuotoon asiakkaasi soveltuisi tai mikä on jonotilanne voit kysyä asiaa kuntoutuspäälliköltämme hanna.uurainen@proneuron.fi/ 0400 998791
 

NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS HARKINNANVARAINEN (YLI 16-VUOTIAILLE)

Vuoden kuntoutussuositus ”40x45min neuropsykologinen ryhmäkuntoutus” joka toteutuu 2x45min joka toinen viikko. Lisäksi on hyvä hakea ohjauskäyntejä esim. ”4x60min vanhemmille tai yksilökäyntejä esim. 10x45min” (ryhmän lisäksi tarpeen mukaan).

Harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa kuntoutujalle jää maksettavaksi omavastuuosuus, joka on vuonna 2017 16e/45min ryhmäkuntoutuksesta (eli yksi ryhmäkäynti 32e) ja yksilökäynneillä/vanhempien ohjauskäynneillä 38,90e/45min.

 

HUS MAKSUSITOUMUKSET, KUNNAT, KAUPUNGIT, VAKUUTUSYHTIÖT                                              

MONIMUOTOINEN JA NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS

Vuoden kuntoutussuositus ”25x90min monimuotoryhmäterapia”. Tai mikäli ne halutaan eritellä voi hakea 20x90min monimuotoryhmäterapia ja 4x60min ohjauskäyntejä vanhemmille. Ryhmäkäyntien lisäksi voi tarvittaessa hakea myös yksilökäyntejä esim. 10x45min.
 

PSYKOTERAPIARYHMÄT

Vuoden kuntoutussuositus ”20x90min psykoterapiaryhmä” ja lisäksi 5x45min yksilökäyntejä kuntoutustavoitteiden yksilölliseen suunnitteluun ja seurantaan

 

 

OTE KELAN AVOTERAPIASTANDARDISTA 1.1.2015


3.4

Monimuotoryhmäterapia

Monimuotoryhmäterapian toteuttajat

Monimuotoryhmäterapiaa toteuttaa kaksi eri terapiamuodon terapeuttia (fysio-, musiikki-, psyko-, puhe- tai toimintaterapeutti tai neuropsykologi) yhdessä. Monimuotoryhmäterapiaa ei toteuteta allas-, ratsastus-, kuvataide, lymfaterapiassa eikä perheterapiassa.

 

Terapeuttien pätevyysvaatimukset ovat samat kuin yksilöterapian toteuttajilla, lukuun ottamatta psykoterapeuttia, jolla tulee olla pätevyys ryhmäpsykoterapian toteuttamiseen. Monimuotoryhmäterapioiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää terapeuteiksi opiskelevien harjoittelujaksoja siten, että ryhmän terapiamuodon terapeuttiopiskelijat voivat toimia ryhmissä avustajina pätevän terapeutin valvonnassa.

Työnohjaus

Monimuotoryhmäterapiaa toteuttavilla terapeuteilla tulee olla järjestettynä työnohjaus kuten yksilöterapiassa.

Ryhmä

Monimuotoryhmäterapiaa voidaan toteuttaa 4-vuotialle tai sitä vanhemmille kuntoutujille.

Ryhmäkoot:

•lasten ja nuorten (4–17-vuotiaiden) ryhmän koko on 4–6 lasta tai nuorta

•aikuisten ryhmän koko on 4–8 aikuista

Ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon eri ikäkausien mukaiset ja toimintakykyyn liittyvät erityistarpeet ja vaatimukset (esim. alakouluikäiset, yläkouluikäiset, aikuistumisvaihe).

Suunnittelu

Ryhmän kokoamista varten on määritelty monimuotoryhmäterapiaa toteuttavat terapeutit, kohderyhmä, toiminnan kuntoutukselliset tavoitteet ja ryhmäkertojen määrä.

Rakenne

Monimuotoryhmäterapiassa terapiakerta kestää 60–90 minuuttia. Ryhmä kokoontuu 10–40 kertaa vuoden aikana. Ryhmää voidaan täydentää ryhmän toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti ja etukäteen sovitusti ryhmän kuntoutujien tiedossa olevin väliajoin, esim. koululaisten lukukausien mukaisesti.

Monimuotoryhmäterapiassa terapiakertojen lisäksi sisältyy vuosittain kaksi kuntoutujan yksilökäyntiä. Lasten ja nuorten monimuotoryhmäterapiassa terapeutit toteuttavat lapselle tai nuorelle myönnetyistä terapiakerroista vähintään 2 terapiakertaa vanhempien ohjauksellisina ryhmätapaamisina. Kun on perusteltua, voi ohjauksellisia ryhmätapaamisia toteuttaa suunnitellusti enemmän, kuitenkin enintään yksi neljäsosa lapselle tai nuorelle myönnetyistä terapiakerroista (laskennassa pyöristys tapahtuu alaspäin). Esimerkiksi vanhempien ohjauksellisia ryhmätapaamisia voi olla

•enintään 2, kun lapselle on myönnetty 10 terapiakertaa.

•enintään 10, kun lapselle on myönnetty 40 terapiakertaa.

Aikuisten monimuotoryhmäterapiassa omaiset tai läheiset voivat osallistua kuntoutujien mukana ryhmäterapiaan, kun se on suunniteltu ja sovittu kuntoutujien kanssa. Toinen terapeuteista voi tarvittaessa osallistua kuntoutujan verkostokäynteihin.

Kohderyhmä

Monimuotoryhmäterapiaa voidaan järjestää kuntoutujalle, joka hyötyy monimuotoryhmäterapiasta. Monimuotoryhmäterapian kuntoutujilla tulee olla riittävän yhtenäiset mahdollisuudet osallistua ryhmän toimintaan. Monimuotoryhmäterapialle asetetut tavoitteet tukevat jokaisen kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Terapeutit tekevät ryhmän kokoamisessa yhteistyötä hoitavan tahon tai muun vastaavan tahon, kuten päiväkodin, koulun tai palvelutalon kanssa aina, kun se on mahdollista.

Tavoite

Monimuotoryhmäterapiassa terapiakohtaiset tavoitteet ovat samat kuin vastaavissa yksilöterapioissa. Monimuotoryhmäterapian toiminnalle asetetaan selkeät näihin tavoitteisiin liittyvät tavoitteet, jotka tukevat kuntoutujien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Kahden eri terapian menetelmän avulla tuetaan ryhmän ja kuntoutujien yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Työskentely on aktiivista ja toiminnallista. Siinä hyödynnetään sosiaalista vuorovaikutusta sekä tuetaan itseilmaisua ja osallistumista. Monimuotoryhmäterapiassa kuntoutujalla on mahdollisuus toimia sosiaalisessa vertaistukea tarjoavassa ympäristössä. Tavoitteena on tukea kuntoutujien vuorovaikutusta ja aktiivista osallistumista. Terapiassa tarjotaan myös vertaistukea sekä turvallinen ympäristö taitojen harjoittamiseen arkielämästä selviytymisen ja osallistumisen turvaamiseksi tai parantamiseksi. Kuntoutujan yksilölliset tavoitteet määritellään alkuarvioinnissa kuntoutujan iän, voimavarojen, haasteiden ja rajoitteiden perusteella. Ryhmän tavoitteet määritellään ryhmäkeskustelussa.

Alkuvaihe

Monimuotoryhmäterapia alkaa Kelan kuntoutuspäätöksen ja sen perusteena olevan kuntoutussuunnitelman mukaisesti tai ryhmän kuntoutujien ja mahdollisesti omaisten tai läheisten kanssa yhteisesti sovittuna ajankohtana, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kuntoutuspäätöksen saapumisesta palveluntuottajalle. Monimuotoryhmäterapia alkaa kuntoutujan yksilökäynnillä. Käynnillä terapeutit haastattelevat kuntoutujan ja arvioivat kokonaistilannetta ja kuntoutustarpeita soveltuvilla mittausmenetelmillä yhteistyössä kuntoutujan ja osallistuvan omaisen/läheisen kanssa. Terapeutit kirjaavat tavoitelomakkeelle kuntoutujan kanssa yhdessä sovitut selkeät, saavutettavissa olevat ja kiinteässä yhteydessä kuntoutujan arkeen olevat tavoitteet, joiden saavuttamiseksi monimuotoryhmässä työskennellään. Yksilökäynnillä kuntoutujalle ja hänen omaiselleen tai läheiselleen annetaan tietoa ryhmäterapian toiminnan periaatteista ja menetelmistä. Terapeutit laativat kirjallisen terapiasuunnitelman. Siihen sisältyvät kuntoutujien yksilölliset suunnitelmat. Ryhmä määrittelee yhdessä terapeuttien kanssa konkreettiset tavoitteet.

Toteutus

Monimuotoryhmäterapia on toiminnallista ja tukea antavaa. Ryhmän toiminnassa otetaan huomioon jokaisen kuntoutujan tarpeet, rajoitteet mahdollisuudet. Toiminnassa hyödynnetään moniammatillisuutta, ja valittujen terapioiden menetelmillä tuetaan kuntoutujien kuntoutumista laaja-alaisesti. Terapeutit suunnittelevat monimuotoryhmäterapian toteuttamisen siten, että se tukee kuntoutujien tavoitteiden saavuttamista. Monimuotoryhmäterapian terapiakäynteihin kuuluu aloitus-, toteutus- ja lopetusvaihe. Terapiassa annetaan kuntoutujille myös välitehtäviä, joiden tavoitteena on siirtää ryhmäterapiassa harjoitettuja taitoja kuntoutujan arkeen.

Monimuotoryhmäterapiassa voidaan hyödyntää kuntoutuspäiväkirjaa, johon kuntoutuja kirjaa mm. terapiakerran aikana saavutettuja taitoja ja opittuja asioita. Terapeutit huolehtivat hyvästä ja ajantasaisesta tiedon välittämisestä omaisten tai läheisten, lähiverkoston sekä kuntoutuspalveluntuottajien välillä. Kuntoutuspäiväkirjaa ja hyvää tiedonvälitystä hyödynnetään siirrettäessä monimuotoryhmäterapiassa opittua arkeen.

Monimuotoryhmäterapiassa toteutetaan omaisten tai läheisten ohjauksellisia ryhmätapaamisia, jotka lisäävät heidän voimavarojaan ja taitoja löytää ratkaisuja kuntoutujan osallisuuden lisäämiseksi. Yhteisellä asiantuntijuudella osallistujat etsivät parhaan tavan ohjata kuntoutujan kuntoutumista. Ryhmätapaamisessa hyödynnetään vertaistukea ja jaetaan hyviä arjen käytäntöjä. Monimuotoryhmäterapiassa voidaan osallistua verkostokäynteihin ja tehdään verkostotyötä, esim. hyödyntämällä yhdessä sovittua viestintämenetelmää.

Päätösvaihe

Päätösvaiheen yksilökäynnillä terapeutit ja kuntoutuja arvioivat tavoitteiden saavuttamista ja keskustelevat kuntoutuksen mahdollisesta jatkotarpeesta. Monimuotoryhmäterapian yksilökohtaisen tuloksellisuuden arviointi pohjautuu jakson alussa ja päätösvaiheessa saatuihin mittaustuloksiin, terapeutin omaan havainnointiin sekä kuntoutujalta ja hänen omaisiltaan saatuun palautteeseen. Omaiset tai läheiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan yksilökäyntiin. Päätösvaiheessa terapeutit käyvät kuntoutujien kanssa ryhmäkeskustelun, jossa arvioidaan ryhmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Terapeutit antavat kirjallisen kuntoutuspalautteen liitteineen kuntoutusjakson päättyessä tai vähintään vuosittain.

 

 

 

 

 

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite