Sosiaalisten taitojen, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen ryhmiä (Pro-SosITo) eri ikäisille 5-7v, 7-9v, 9-11v, 11-13v.

Neuropsykologisen kuntoutuksen ryhmät

Ryhmät ovat tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen sekä sosiaalisten perusvalmiuksien  omaksumisessa kuten jaetussa tarkkaavuudessa, tunteiden tunnistamisessa, tunteiden säätelytaidoissa ja eläytymiskykytaidoissa, ns. mielen teorian kehittymisessä. Sosiaalisten taitojen ohella itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen kuntoutus on ryhmissä keskeistä. Vuorovaikutustaitojen ja itsetunnon vahvistaminen varhaisvaiheessa tukee sosiaalisten taitojen oppimista myöhemmissä ikävaiheissa. Kuntoutuksen painotusalueet mietitään tarkemmin ryhmäläisten kehittämisen kohteet huomioiden.

Ryhmät soveltuvat lapsille, joilla on todettu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö kuten Autismin kirjon häiriö (esim. Aspergerin oireyhtymä) tai samankaltaisia vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja toiminnanohjauksessa. Vanhempien tapaamiset ja ohjaus ovat keskeinen osa kuntoutusprosessia.

Ryhmän kuntoutusohjelmissa hyödynnetään monipuolisesti uusinta tutkimus- ja menetelmätietoa kehityksellisestä neuropsykiatriasta sekä neuropsykiatrisen, kognitiivis-behavioraalisen ja  neuropsykologisen kuntoutuksen menetelmistä.

Ahdistus ja pelot
Masennus
Uupumus
Paniikkihäiriö
Esiintymisjännitys
Oppimisvaikeudet
Lukivaikeudet
Keskittymisvaikeudet
Tarkkaavuushäiriöt
Puheen ja kielenkehityksen vaikeudet
Sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet
Kehityshäiriöt
Autismin kirjon häiriöt
Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
Syömisongelmat
Käytöshäiriöt
Persoonallisuusongelmat
Pakko-oireet
Koulu- ja opiskeluvaikeudet
Äänenkäytön ongelmat
Arjen- ja elämänhallinnan vaikeudet
Elämän kriisit
Lataa ProNeuron-esite