Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, joka on tavoitteellista, kunkin yksilölliset tarpeet huomioivaa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen tähtäävää kuntoutusta. Musiikkiterapian keinoin voidaan vahvistaa vuorovaikutustaitoja, arjessa selviytymistä, työ- ja opiskelukykyä. Musiikki ei ole kuntoutuksessa itsetarkoitus, eikä musiikkiterapiassa edellytetä soittotaitoa tai muutakaan musiikillista osaamista.

Terapian tavoitteet ja suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja hoitavan tahon kanssa. Musiikkiterapiakoulutuksen saaneen ammattilaisen vastaanotolla musiikillinen tekeminen voi olla esim. laulamista, soittamista (esim. kuvionuoteista), improvisaatiota, omien kappaleiden tekemistä, rytmistä työskentelyä, leikkiä, musiikin kuuntelua sekä sen yhdistämistä kuvalliseen- tai liikeilmaisuun. Musiikkipsykoterapiassa myös keskustelu on olennainen osa terapiaa.

Musiikkiterapiassa on käytössä vibro/fysioakustinen hoitotuoli (FA), jolla voidaan lievittää esimeriksi kehon spastisuutta, unettomuutta, kiputiloja ja stressiperäistä oireilua. FA-hoitoa käytetään usein osana psykoterapeuttista työskentelyä rauhoittumisen ja rentoutumisen välineenä.

Musiikkiterapiaa voidaan suositella erilaisille ikä- ja asiakasryhmille. Sovellusalueita ovat mm. lastenpsykiatria- ja neurologia, nuorisopsykiatria, neuropsykiatria, aikuispsykiatria, geriatria ja riippuvuuskuntoutus. Kuntoutusprosessissa yhteistyötä tehdään tarvittaessa yhdessä läheisten ja asiakkaan arkiympäristön kanssa. Musiikkiterapiaan voidaan liittää myös perhetapaamisia, jolloin työskentelyssä on mahdollista soveltaa perheterapeuttisia menetelmiä ja tehdä yhdessä perheen kanssa vahvuuksien ja vaikeuksien arviointia sekä ongelmia ennaltaehkäisten kuin myös kriisitilanteissa. Musiikkiterapia voi toteutua vastaanotolla tai kotona, päiväkodissa, koulussa tai laitoksessa.

 

Musiikkiterapiaa voidaan suositella esimerkiksi seuraavissa vaikeuksissa:

  • vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyvät pulmat (mm. neuropsykiatriset oireyhtymät ja kehitysvammat)
  • tunne-elämän ja elämänhallinnan ongelmat, esim. masennus, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus, itsesäätely, päihteiden käyttö
  • ääniyliherkkyydet, toiminnanohjaukseen, tarkkaavaisuuteen sekä kielelliseen kehitykseen liittyvät pulmat
  • psykososiaalisen tuen tarpeessa olevat, esim. lastensuojelun piiriin kuuluvat
  • aivoverenkiertohäiriöstä (AVH) johtuvat sekä kehon että mielen toimintoihin liittyvät ongelmat
  • ikääntymiseen liittyvät muistisairaudet, puheentuoton pulmat, mielialaongelmat

 

Miten musiikkiterapiaan hakeudutaan?

Musiikkiterapiaan hakeudutaan tavallisimmin lääkärin lähetteellä (B-lausunto). Kuntoutuksen maksajana voi olla esim. Kela, erikoissairaanhoito, sosiaali- ja terveyspalvelut tai vakuutusyhtiöt. Terapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti, jolloin ei tarvita B-lausuntoa.

 

Kuinka pitkään musiikkiterapiakuntoutusta on mahdollista saada ja millaisia ovat kustannukset?

Käyntimäärät ja kustannukset riippuvat maksusitoumuksesta. Tavallisimmin musiikkiterapiaa suositellaan 20-40x /vuosi, 2 – 3 vuoden ajan, tarvittaessa pitempäänkin. Kelan kuntoutuspsykoterapiana nuorten musiikkiterapiaa voi saada myös ryhmämuotoisena 3 vuoden ajan, max.  80 x vuodessa. Asiakkaalle jää Kelan kuntoutuspsykoterapiasta maksettavaksi omavastuuosuus. Kelan vaativa kuntoutus, vakuutusyhtiöiden ja erikoissairaanhoidon maksama kuntoutus on pääosin asiakkaalle maksutonta.

 

Tutustu tästä asiantuntijoihimme!

 

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta. Mikäli haluat tiedustella jonotilannetta, olethan yhteydessä palvelujohtajaamme  hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791.