ProNeuron Oy:n potilasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§ (yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja)

1. Rekisterinpitäjä
Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy ja ProNeuron Oy:n itsenäisinä ammatinharjoittajina tai alihankkijoina toimivat erikoislääkäri, toiminta-, puhe-, psykoterapeutit, perheterapeutit ja neuropsykologit sekä valmentajat. Ammatinharjoittaja on luovuttanut rekisterin teknisen ylläpidon ProNeuron Oy:lle.

Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy (2352042-0)
Harakantie 18 A 02650 Espoo,
0400 601 991 / info (at) proneuron.fi

Osarekisterinpitäjä
Talenom Oy (ProNeuronin laskutustiedot)
ProNeuron Oy:llä on on sopimus laskutuspalvelusta ja siihen liittyvästä osarekisterin ylläpidosta ja suojauksesta.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy
Emilia Niemelä, tietosuojavastaava
info (at) proneuron.fi / 0400 601 991

3. Rekisterin nimi
ProNeuron Oy:n asiakasrekisteri
Osarekisterin nimi: ProNeuronin laskutustiedot (Talenom Oy).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin ja osarekisterin käyttötarkoitus
Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakkaiden hoidon (terapian/ kuntoutuksen/ tutkimuksen), hoidon suunnittelun ja toteutuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin sekä laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, omainen/yhdyshenkilö, hoidosta vastaava henkilö (lääkäri tai erityistyöntekijä), hoitoon liittyvät tiedot, tutkimustiedot, kuntoutus- tai terapiasuunnitelma, yhteistyösopimus asiakkaan kanssa (kuten terapiasopimus). Sähköisen rekisterin lisäksi ylläpidetään erillistä ei-sähköistä perustietorekisteriä, joka sisältää tiedot potilaan antamista suostumuksista ja tiedot potilaan antamista kielloista potilastietojen luovuttamiseen. Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Lait: Henkilötietolaki 11§, 12§ (523/1999), Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992). Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

Osarekisterin tietosisältö (Talenom Oy): laskutusosoite, potilaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumuksen numeron, terapioiden ja lääkärikäyntien käyntimäärät.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa STM:n asetusta 298/2009 potilastietojen säilytysajoista. Muussa kuin sähköisessä muodossa olevat potilasasiakirjat (paperimuodossa) tuhotaan käyttäen tietosuojajätteelle tarkoitettua tuhoamispalvelua.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta tai hänen huoltajaltaan sekä asiakkaan omalla suostumuksella omaisilta/yhdyshenkilöltä, lähettävältä yksiköltä/ muilta hoitavilta yksiköiltä ja Kelalta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteritietojen luovutus tapahtuu noudattaen henkilötietolakia ja asiakkaan ja/tai hänen huoltajansa kanssa tehtyä yhteistyösopimusta (kuten kuntoutus/terapiasopimusta). ProNeuron ylläpitää rekisteriä asiakkaiden tietojen luovutus – ja salassapitosopimuksista. Tietojen käsittely liittyy ainoastaan asiakkaan hoitosuhteeseen. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai potilaan/huoltajan luvalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja voi käyttää ainoastaan asiakasta hoitavat ja asiakkan hoitoon liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

A. Manuaalinen aineisto
Ammatinharjoittajat ja alihankkijat säilyttävät asiakastiedot ja muut asiakkaan hoitoon liittyvät asiakirjat lukitussa tilassa. ProNeuron säilyttää tutkimuksiin liittyvät asiakirjat lukitussa tilassa. Ammatinharjoittajat sekä alihankkijat säilyttävät kuntoutuksiin ja terapioihin liittyvät aineistot lukitussa tilassa. Asiakkaiden täyttämät kirjalliset tietosuoja- ja tietojen luovuttamissopimukset säilytetään lukitussa tilassa.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot
Käytössä on Kelan hyväksymä sähköinen potilastietojärjestelmä, aineistot suojataan salasanoilla.  Potilastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

C. Laskutustiedot osarekisterissä
Laskutuksessa käytetään Kelan hyväksymää sähköistä potilastietojärjestelmää.

10. Tarkastusoikeus
Tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 23§), ja asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilasrekisteri tiedot. Itsestään koskevat tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisina. Pyyntö hoidon järjestämiseen, terapia/ kuntoutussopimukseen ja hoitopalautteisiin liittyvissä asioissa esitetään asianomaisille ammatinharjoittajille. Yleisissä rekisteriasioissa pyyntöihin vastaa ProNeuron Oy (ks. kohta 13.)

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Oikaisupyynnössä on korjattavaksi pyydetty tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivuilla olevaa lomaketta. Henkilörekisterilakiin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus esitetään ensisijaisesti ammatinharjoittajalle ja tarpeenmukaisesti tietosuojavastaava Emilia Niemelälle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

12.1Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU:n 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

12.2 Muut oikeudet
Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus ilmoittamalla tästä tietosuojavastaavalle.

ProNeuron Oy ei ole vielä liittynyt KANTA-arkistoon (ohje päivitetään tämän osalta kun ProNeuron liittyy KANTA-arkistoon).

13. Yhteydenotto
Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ProNeuronin tietosuojavastaavaan (Emilia Niemelä).

ProNeuron Oy

Harakantie 18 A
02650 Espoo
0400 601 991 / info (at) proneuron.fi

 

ProNeuron Oy: suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy

Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy (2352042-0)
Harakantie 18 A 02650 Espoo,
0400 601 991 / info (at) proneuron.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy
Emilia Niemelä, tietosuojavastaava
info (at) proneuron.fi / 0400 601 991

3. Rekisterin nimi
ProNeuron Oy:n suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu ProNeuronin oikeutettuun etuun (suoramarkkinointitarkoitus), tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, ammatti, sähköpostiosoite, suoramarkkinointilupa ja – kieltotiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika
ProNeuron säilyttää henkilötietoja suoramarkkinointirekisterissä, ellei rekisteröity ole suoramarkkinointia kieltänyt. Mikäli rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin, säilytetään tieto koskien kieltoa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittautumisten yhteydessä annetut yhteystiedot ja luvat suoramarkkinointiin (ProNeuronin koulutuksiin ilmoittautuminen).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä henkilökohtaisella salasanalla.

10. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (Kielto-oikeus)
Henkilö voi antaa ProNeuronin suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja olemalla yhteydessä kohdassa 12. oleviin yhteystietoihin.  Vaatimuksen yhteydessä tulee esittää se tilanne, johon perustuen hän vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

11.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja ProNeuronin suoramarkkinointirekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnöissä tulee olla yhteydessä kohdassa 12. oleviin yhteystietoihin. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Korjauspyynnöissä tulee olla yhteydessä kohdassa 12. oleviin yhteystietoihin.

11.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan sovellettavaa tietosuojasääntelyä.

11.4 Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin liittyen ilmoittamalla tästä ProNeuronille kohdassa 12. oleviin yhteystietoihin.

12. Yhteydenotto
Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ProNeuronin tietosuojavastaavaan (Emilia Niemelä).

ProNeuron Oy

Harakantie 18 A
02650 Espoo
0400 601 991 / info (at) proneuron.